Agenda extra Algemene Ledenvergadering op maandag 4 februari

Agenda extra Algemene Ledenvergadering s.v. A.W.C.

Datum: 04-02-2019
Plaats: clubhuis s.v. AWC
Aanvang: 19.30 uur – Reserve (2e vergadering): 20.00 uur *

1. Opening en verwelkoming door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken/alg. mededelingen
4. Vaststellen notulen dd 13-11-2018
5. Jaarrekening 2017-2018
6. Verslag van de kascommissie
7. Begroting 2018-2019
8. Meerjarenraming
9. Presentatie strategisch beleidsplan
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.

Wijchen, 23 januari 2019
Bestuur s.v. A.W.C.