Algemene Leden Vergadering (ALV)

Zoals bij elke vereniging kiest de Algemene Leden Vergadering het bestuur en kascommissie en beslist over contributie, etc. De volgende ALV is op:

Datum: maandag 13-11-2023
Plaats:      clubhuis s.v. AWC

Tijdstip:

* Eerste vergadering: 19.30 uur
Bij onvoldoende statutair stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.
* Tweede vergadering: 20.00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering s.v. A.W.C. 13-11-2023

 1. Opening en verwelkoming door de vice voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/algemene mededelingen
 4. Vaststellen notulen d.d. mei 8-5-2023***
 5. Verkiezing algemeen bestuur **

  Voorzitter: vacature
  Kandidaat door het bestuur: Guido Ronnes

  Penningmeester: aftredend Jos Giesbers (niet herkiesbaar)
  Kandidaat door het bestuur: Xander Notté

  Communicatie: vacature
  Kandidaat door het bestuur: Joost de Valk

  Accommodatiezaken: aftredend Martijn Verharen (niet herkiesbaar)
  Vacature

  Voetbalzaken: aftredend Guus van Schijndel (herkiesbaar)

  Vrijwilligerszaken vacature
  Kandidaat door het bestuur: Hans Velvis

  Er dient schriftelijk gestemd te worden (ook bij geen tegenkandidaat)
 6. Benoemen verkiezingscommissie (2 leden + één reserve lid)
 7. Presentatie jaarverslag 2022/2023 door secretaris
 8. Presentatie jaarrekening 2022-2023 door penningmeester
 9. Verslag van de kascommissie en décharge
 10. Verkiezing kascommissie

  Commissielid: aftredend Eef Evers (niet herkiesbaar)
  Vacature
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

* Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen wordt een tweede vergadering
gehouden op dezelfde datum en plaats.

** Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
eerste vergadering, ondersteund door geldige handtekeningen van minimaal vijf stemgerechtigde
leden.

*** de notulen liggen een half uur voor aanvang van de ALV ter inzage.

Wijchen, 01 november 2023
Bestuur sv AWC

SponsorVisie Responsive iframe Example