Privacyverklaring

Privacyverklaring AWC

Welke gegevens verwerkt AWC?
sv AWC verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam van de leden, geslacht en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij het aanmelden als nieuw lid of nieuwe sponsor, donateur of vrijwilliger kunnen wij u vragen om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan van de overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Hoe lang bewaart AWC gegevens?
sv AWC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden wel graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar info@svawc.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
sv AWC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (b.v. WeTransfer). sv AWC zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en de vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Betaalachterstanden kunnen wij uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens mogelijk ook gebruikt voor een kredietwaardigheidsbeoordeling. Daarnaast verstrekt sv AWC uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Wordt het bezoek aan de website gemonitord?
Nee, sv AWC maakt geen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies op de website.

Kan je ergens een klacht indienen?
Wanneer u het niet eens bent met de afwikkeling van uw verzoek of met de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u via info@svawc.nl een klacht indienen. Deze zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. sv AWC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of kom langs bij onze vereniging.

Wat kan je doen als je het niet eens bent met met een tekst of foto?
Er wordt op het gebied van foto’s onderscheid gemaakt tussen diverse platforms. Op de app van Voetbal.nl kunt u zelf aangeven hoe u (of uw kind) zichtbaar wil zijn op het wedstrijdformulier. Hier kunt u kiezen voor een naam met foto, alleen een naam of helemaal afgesloten. Dit dient u zelf aan te geven in de app, dit kan sv AWC niet voor u doen. De drie privacyniveaus staan hieronder op een rij:

  • Afgeschermd: Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
  • Normaal: Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  • Beperkt: Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

Daarnaast kunnen er ook foto’s gebruikt worden in de communicatie van de vereniging. Bent u het niet eens met het publiceren van een bepaalde foto of wordt uw naam ongewenst genoemd in een tekst, geef dit dan aan via redactie@svawc.nl. Wanneer een verzoek legitiem is, kan alsnog worden besloten om een foto of tekst te bewerken of verwijderen. Als voetbalvereniging zijn wij verplicht gehoor te geven aan de klacht.

Maakt Sportlink gebruik van persoonsgegevens?
Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of sv AWC waarbij je je hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

Kan deze informatie veranderen?
De tekst van deze privacyverklaring kan door het bestuur van sv AWC worden aangepast, wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Mocht er onverhoeds toch een schending van uw privacyrechten zijn, schroom dan niet ons te informeren.

SponsorVisie Responsive iframe Example