Veiligheidsplan

De veiligheidsorganisatie van AWC

Goed om te weten: Dit zijn de regels en voorwaarden waar we als AWC aan moeten voldoen om te mogen spelen in de 3e divisie van het amateurvoetbal. De zichtbare en onzichtbare organisatie achter de wedstrijden. Waarom die stewards en waarom die regeltjes? Wie bedenkt dat? 

 Bij aanvang van het nieuwe seizoen is het goed de regels en de verplichtingen van de veiligheidsorganisatie onder de aandacht te brengen. Het gaat dan met name om de wedstrijden die worden gespeeld op het hoofdveld. Ons eerste elftal komt dit seizoen voor het eerst uit in de 3e divisie van het amateurvoetbal. Voor deze wedstrijden gelden (aanvullende) regels.  

De meest bekende regel is dat alcoholhoudende drank alleen nog mag worden gedronken op het afgebakende terras mag worden genuttigd en geen glaswerk mee naar buiten mag. Daarnaast zijn er regels m.b.t. ordemaatregelen, vuurwerk, EHBO de veiligheid van spelers en scheidsrechters, de omroepinstallatie en muziek, speelveldafzetting, draaiboeken, verkeersplan, verlichting en nog veel meer regels. Al deze regels staan beschreven in het Handboek competitiezaken van de KNVB en worden verplicht door de burgermeester van Wijchen. 

 Er worden vanuit de KNVB een aantal verplichtingen opgelegd waar je aan moet voldoen om deel te nemen aan de 2e en 3e divisie. De regels zijn dus niet door AWC verzonnen. De vereniging heeft geen keuze en moet voldoen aan wat door de bond is opgelegd. Daarnaast heeft de vereniging de plicht dat door de burgermeester een veiligheidsverklaring wordt afgegeven. Voordat de burgermeester dat doet laat hij de politie, brandweer, verkeersdeskundige en handhaving naar De Wychert gaan om alles te controleren en daar verslag van te doen. Dat betekent dat we ook vanuit de gemeente zaken zoals vluchtwegen, calamiteitenplan, verkeersplan etc. moeten regelen. Pas als alles klopt en aan alle opgegeven punten is voldaan ontvangen we die veiligheidsverklaring. Die gaat naar de KNVB en pas dan mogen we voetballen. Het is goed om dit eens bij de leden en bezoekers onder de aandacht te brengen. Daarom ook dit artikel. Vaak wordt er gedacht dat de regels door de club, veiligheidscoördinator of steward worden verzonnen, maar die hebben slechts een controlerende en uitvoerende taak en niet te vergeten hart voor de vereniging. 

Veiligheidscoördinator 

Alle verenigingen uit de 2e en 3e divisie hebben als plicht dat bij wedstrijden van het eerste team een veiligheidscoördinator aanwezig is.  

 Wat is de taak van de veiligheidscoördinator: 

 1. geeft leiding aan de veiligheidsorganisatie en de stewardorganisatie en legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur; 
 1. adviseert, stuurt en ondersteunt activiteiten op het gebied van veiligheid en openbare orde; 
 1. draagt zorg voor bindende en vaste afspraken in overleg met de ketenpartners; 
 1. draagt zorg voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid, verricht daartoe taken rondom wedstrijdorganisatie en de wedstrijd (thuis- en uitwedstrijden); 
 1. is verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de operationele veiligheidsorganisatie rondom wedstrijden van het eerste team; 
 1. informeert, indien nodig, de scheidsrechter over de genomen maatregelen. 

De veiligheidscoördinator is tenminste 18 jaar en kan een verklaring omtrent goed gedrag overleggen, heeft bij voorkeur ervaring met handhaving en veiligheid en is lid van de vereniging. Het is een onbetaalde functie. Bij de grotere (druk bezochte) wedstrijden of wedstrijden met een verhoogd risico heeft de veiligheidscoördinator in een vroegtijdig stadium contact met de gemeentelijke coördinator evenementen, handhaving en de politie. Ook is er vooraf contact met de veiligheidscoördinator van de andere vereniging. De gemeente eist ook dat er ordentelijk wordt geparkeerd en de rijbaan naar het sportpark niet wordt geblokkeerd. Ook mogen in en uitgangen niet geblokkeerd worden. De vereniging wordt er op aangesproken als dat niet (goed) gebeurd. 

 De pers/ media melden zich voor accreditatie vooraf bij de wedstrijdorganisatie (of veiligheidscoördinator). Ook daar gelden regels voor.  

Vanaf dit seizoen (2023-2024) heeft Robert Doornbusch zich beschikbaar gesteld om onze veiligheidscoördinator te zijn. Hij is te bereiken via email: [email protected] 

Wedstrijdorganisatie

De thuisspelende vereniging heeft de plicht medewerkers in te zetten, dusdanig dat een goede wedstrijdorganisatie gewaarborgd is. De wedstrijdorganisatie kan dan bestaan uit ordehandhaver, voetbalstewards en/of ingehuurd beveiligingspersoneel. Onze ordehandhavers en stewards zijn vrijwilligers van de vereniging en belast met toezicht en handhaven van de orde binnen het sportpark. De verplichte regels zoals het  alcoholgebruik, vuurwerk en het verbod om te roken op het sportpark zijn zaken waarop nadrukkelijk gelet wordt.  De ordehandhavers en stewards steken hun nek uit binnen onze vereniging om er voor te zorgen dat door de (aanwezige) KNVB officials/ toezichthouders en handhavers van de gemeente Wijchen geen overtredingen worden waargenomen. Overtredingen worden beboet en kunnen aanleiding zijn voor het bevoegd gezag om b.v. de verkoop van alcoholhoudende drank voor een periode te verbieden. Ook kan de veiligheidsverklaring worden ingetrokken. Alle clubleden en supporters van AWC worden opgeroepen om te zorgen dat  overtredingen worden voorkomen zodat onze ordehandhaver en steward alles zo goed en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. Respect en begrip voor de taak van deze vrijwilligers is daarom op zijn plaatst. 

Wat is de taak van de scheidsrechter begeleider / beveiliger 

Om de scheidsrechter en zijn assistenten voldoende bescherming te bieden heeft bestuurslid van dienst of veiligheidscoördinator in de week van de wedstrijd contact met het arbitrale trio en wordt er afgesproken hoe en waar ze hun auto parkeren en de eventuele bijzonderheden rondom de wedstrijd. Bij aankomt worden ze door bestuurslid van dienst of veiligheidscoördinator ontvangen. Na aankomst worden ze door onze scheidsechter begeleider (één van de stewards) naar de bestuurskamer begeleid en aansluitend naar de kleedkamer en speelveld. Er is voortdurend persoonlijke begeleiding.  Aan het einde van de eerste helft en aan het einde van de wedstrijd worden de scheidsrechter en zijn assistenten weer begeleid op de route van het speelveld naar de kleedkamer. Ook deze extra veiligheidsmaatregel is een opgelegde taak van de veiligheidsorganisatie. 

  Hoe zit het met verkoop van dranken. De volledige tekst vanuit het handboek luid: 

 1. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan. 
 1. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. 

AWC heeft een afgebakend terras dus mogen wij op voorgeschreven wijze alcoholhoudende drank verkopen. Wij waarderen het dan ook enorm dat onze bezoekers deze ook alleen nuttigen op ons terras. 

Vuurwerk 

Nu we in de derde divisie voetballen worden ook regels gesteld voor het gedrag op en rond de velden. Onder andere staat in het handboek van de KNVB het volgende omtrent vuurwerk. 

‘Vuurwerk: het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging maakt daarvoor voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (bezoekers) duidelijk kenbaar dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de aanklager. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechter begeleider stelt het arbitrale trio op de hoogte van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Met andere woorden vragen aan de scheidsrechter of we een rookpot mogen afsteken heeft geen zin. Hij staat niet boven de wet en de geldende KNVB regels.’ 

Veiligheid spelers en scheidsrechters 

 1. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is ervoor verantwoordelijk dat voor, tijdens of na een wedstrijd de persoonlijke veiligheid van spelers en scheidsrechters wordt gewaarborgd. Daarnaast is de thuisspelende vereniging ervoor verantwoordelijk dat het pad dat moet worden afgelegd tussen kleedkamer en speelveld en vice versa in voldoende mate wordt afgeschermd. 
 1. Beschermende maatregelen kunnen o.a. bestaan uit: – persoonlijke begeleiding; – aanbrengen scheidings-/dranghekken. 
 1. De KNVB kan in voorkomende gevallen een verplichte afzetting van het spelerspad eisen. 
 1. Om de scheidsrechters voldoende bescherming te bieden is er bescherming zoals eerder beschreven. 

Wil je team Toezicht & Veiligheid komen helpen? 

AWC wil komend seizoen haar beste beentje voor zetten. Ook op het gebied van veiligheid. Wij zijn dan ook op zoek naar clubleden die deel uit willen maken van ons veiligheidsteam. Wil jij ons daarbij helpen? Meld je dan aan bij de vrijwilligerscommissie of de veiligheidscoördinator ( [email protected]

We zien uit naar jouw enthousiasme. 

SponsorVisie Responsive iframe Example